Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie over de gezinsenquête: totstandkoming, methode, dataverwerking,...

SAMENWERKEN

Een aantal van deze experten maken deel uit van het wetenschappelijk begeleidingscomité dat van bij de start van het onderzoek een sterk adviserende rol kreeg. Dit comité bestaat uit leden van diverse overheidsdiensten en de academische wereld.  

Voor het uitwerken van de gezinsenquête gingen we te rade bij verschillende experten in gezinsbeleid, gezinswetenschappen en onderzoeksmethoden. Soms voor kleine vragen, vaak ook voor dieperliggende of meer complexe vraagstukken.

ONDERZOEKS METHODE 

We wilden gezinnen met inwonende ‘kinderen’ tussen 0 en 25 jaar uit het Vlaamse én Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevragen. We schreven 9.000 gezinnen aan met de vraag om deel te nemen aan de gezinsenquête.  In samenwerking met het Agentschap Binnenlands Bestuur (dat bevoegd is voor Integratie en Inburgering) schreven we 2.000 gezinnen aan met een herkomst buiten de Europese Unie.  

Het Rijksregister bood de mogelijkheid om steekproeven te trekken uit de bevolkingsregisters. Hiervoor moesten we toelating aanvragen bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. We kregen toelating op 29/7/2015 (referentienummer 43/2015) en voor de ‘uitbreiding bij niet-EU-gezinnen’ op 2/3/2016 (referentienummer 10/2016). In deze machtigingen werden een aantal randvoorwaarden opgesomd die de privacy van de deelnemende gezinnen moet waarborgen. Zo kregen we zelf de namen en adressen van de uitgelote personen niet en stond het Rijksregister in voor het adresseren en verzenden van de vragenboekjes.   

DATA VERZAMELING

In 2016 selecteerde het Rijksregister – volgens het principe van toevalssteekproeven - 11.000 personen om deel te nemen aan de gezinsenquête. Deze personen kregen een introductiebrief en een lijvig vragenboekje A in de brievenbus, en een dunner vragenboekje B voor de (eventuele) echtgeno(o)t(e) of partner.

Voor het verzenden van de vragenlijsten werkten we volgens de principes van de ‘Total Design Method’ zoals die opgesteld zijn door Don Dillman en collega’s, experten op het gebied van dataverzameling, en waarin gestreefd wordt naar een maximale deelname aan de enquête. 

RESULTATEN

Een vierde van de aangeschreven personen nam uiteindelijk deel. De verkregen resultaten zijn representatief voor gezinnen met minstens één kind jonger dan 25 jaar in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de kenmerken geslacht, leeftijd en herkomst. De resultaten vindt u per thema op deze website terug. Een uitgebreide rapportage over de onderzoeksopzet, steekproeftrekken en dataverzameling vindt u terug in het methodologisch rapport.

Verschillende partners werkten mee aan de gezinsenquête.